چاپ کردن این صفحه

جرثقیل و باربرداری crane

29 شهریور 1396

 بیشتر حوادث مخاطره آفرین جرثقیل ها  به صورت بالا میباشد  که توانایی اپراتور جرثقیل  نقش با اهمیتی در کاهش این حوادث دارد .

با آموزش دوره های اپراتوری وریگری  در کنار بازآموزی  این دوره ها  به صورت سالیانه   میتواند تاثیرات زیادی جهت کاهش حوادث

باربرداری ایمن جرثقیل داشته باشد.

 

 جرثقیل ها هنگام کار  اکثرا  با بستن بار بوسیله  شکل وسیم بکسل (اسلینگ)یا تسمه(بلت) عملیات باربرداری را انجام میدهند.

 Shackle تیپ های مختلفی دارند که هر کدام  مزیت های خاص خود را برای

باربرداری ایمن با جرثقیل ها دارند.

 

 

 

سیم بکسل های باربرداری بر اساس ساختاروبافت ومغز و قطر....دارای ظرفیت های متفاوت در باربرداری با جرثقیل میباشند.