چاپ کردن این صفحه

ریگری واپراتور

26 شهریور 1396

 

جرثقیل ها  در پروژه  و کارخانه نیازمند اپراتور های حرفه ای  وآموزش دیده   میباشند

یکی از عوامل مهم  حوادث باربرداری با جرثقیل   خطای انسانی میباشد.

بنابر این برگزاری آموزش و دوره  بارآموزی اپراتوری جرثقیل پیشنهاد میگردد